Aktualności

Ważna informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przypomina, że do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2021 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2022r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością wniesienia wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2021 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:
1. osobiście w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń przy ul. Ofiar Getta 7, pokój 52
2. za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia listem poleconym na adres: Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 35-002 Rzeszów, ul. Plac Ofiar Getta 7
3. za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
4. drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia na adres e-mail: edg@erzeszow.pl – w takiej sytuacji należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Biura EDG również oryginału oświadczenia

Ważne!
Przy obliczaniu opłaty należy zwracać uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeśli termin ważności zezwolenia upływa w 2022 r., to opłaty dokonujemy tylko do daty ważności zezwolenia. Natomiast jeśli zezwolenie nie kończy się w 2022 r., czyli termin ważności zezwolenia obejmuje rok 2022 lub kolejne, wówczas opłatę naliczamy za cały rok (jednorazowa wpłata lub podział na trzy raty).

Dodatkowe informacje:
Druk oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa bip.erzeszow.pl

Oświadczenie powinno być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo w aktach sprawy. W tytule przelewu należy wpisać adres punktu sprzedaży.
Wpłat należności można dokonywać kartą lub blikiem w Urzędzie Miasta ul. Ofiar Getta 7 pok.52; a także bezgotówkowo na rachunek 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.