Aktualności

I edycja rekrutacji do projektu PASJA BIZNESU

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że na przełomie listopada i grudnia 2020 r. rozpocznie I edycję rekrutacji do projektu PASJA BIZNESU

Projekt PASJA BIZNESU jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: od listopad/grudzień 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Celem głównym projektu jest promowanie powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez utworzenie i prowadzenie przez min. 12m-cy 81 firm.

Grupą docelową projektu jest 90 mieszkańców (50 kobiet i 40 mężczyzn) z woj. podkarpackiego: nieposiadających aktywnego wpisu do CEIDG i niezarejestrowanych jako przedsiębiorstwa w KRS lub nieprowadzących działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które są:

- osobami bezrobotnymi
- bierne zawodowo lub
- pracującymi w wieku 30 lat i więcej (od dn.30 urodzin)

zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:

1. będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku od 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety;
2. Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;
3. Rolnicy i członkowie ich rodzin;
4. Reemigranci;
5. Imigranci.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  1. przeprowadzenie szkoleń grupowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 90 Uczestników i Uczestniczek projektu w celu nabycia kompetencji z zakresu rejestracji
    i prowadzenia działalności gospodarczej (realizacja szkoleń w podziale na 3 grup szkoleniowych po 30 Uczestników projektu w wymiarze 40 godzin zegarowych na jedną grupę szkoleniową);
  2. udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie stawki jednostkowej 23 050,00 złotych na podjęcie działalności gospodarczej dla 81 Uczestników;
  3. przyznanie wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy w kwocie netto 2600,00 złotych miesięcznie dla 81 Uczestników.

Rekrutacja przewiduje 3 edycje (terminy będą uzależnione od działań projektowych i sytuacji związanej z pandemią):

1: XI/XII 2020
2: III 2021
3: VIII-2021

Szczegółowe informacje będą dostępne w aktualnościach na przełomie listopada i grudnia 2020 r. na stronie internetowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
www.rarr.rzeszow.pl

tel. 17 86 76 200 w. 214, 215, 216