Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Biuro Kontroli

Data zatwierdzenia

2019-11-26

1. Siedziba
Adres Langiewicza 15, 35-021  Rzeszów
Telefon 17 788 99 00
e-mail bk@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Bogusław Bieniasz
Siedziba Langiewicza 15, 35-021  Rzeszów
Telefon 17 788 99 00
e-mail bk@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Biura.
4. Podstawa prawna
Regulamin przeprowadzania kontroli (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr VII/558/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 luty 2016r.)
5. Zadania

Zgodnie z zarządzeniem Nr 19/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa (z późn. zm.):
1. Biuro Kontroli /BK/ realizuje zadania kontrolne w urzędzie, jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne budżetu miasta.
2. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów planów kontroli do zatwierdzenia przez Prezydenta;
 • przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności i celowości działania;
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Prezydenta oraz projektów wystąpień do organów ścigania i kontroli;
 • udzielanie kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji;
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;                                                      
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli.
6. Tryb działania

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Regulaminem przeprowadzania kontroli (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr VII/558/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 luty 2016r.)

7. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

  Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, adres e-mail: iod@erzeszow.pl,  ;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art.  9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:
 4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.
8. Informacje nieudostępnione
Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek
Dane opracowania
Opracował Bogusław Bieniasz 2019.11.26
Zatwierdził Bogusław Bieniasz 2019.11.26