Rewitalizacja

Komunikat dotyczący obszaru rewitalizacji i Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Mając na uwadze liczne pytania dotyczące prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, które przysługuje gminie w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), wyjaśniam iż:

Rada Miasta Rzeszowa nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na terenie miasta Rzeszowa obszaru rewitalizacji (art. 8 ustawy o rewitalizacji, zwanej dalej ustawą), w której rada gminy może ustanowić na rzecz gminy prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Gmina Miasto Rzeszów nie przyjęła gminnego programu rewitalizacji w myśl art. 14 ustawy, tym samym na obszarze Rzeszowa nie ma ustanowionej Specjalnej Strefy Rewitalizacji (art. 25 ustawy). Obowiązującym dokumentem związanym  z rewitalizacją na obszarze miasta Rzeszowa jest „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023”, przyjęty Uchwałą Nr XLI/875/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 roku, zaktualizowany Uchwałą Nr LII/1203/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 roku, wpisany do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego” na podstawie Uchwały Nr 391/8167/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 stycznia 2018 r. Jednocześnie informuje się, że ww. Program nie jest gminnym programem rewitalizacji w rozumieniu przepisów ustawy.

W związku z powyższym, Gminie Miasto Rzeszów nie przysługuje obecnie prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. W momencie zmiany stanu prawnego, tj. podjęcia przez Radę Miasta Rzeszowa uchwały wyznaczającej obszar rewitalizacji oraz ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, informacje te zostaną podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa.

Załączniki: