Zaświadczenie o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia:

2020-12-23

Zaświadczenie o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa.
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Za pośrednictwem platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.
3. Opłaty

1. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
2. W przypadku posługiwania się pełnomocnictwem, opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega również złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku. Wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia od opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
4. Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy pod nazwą "Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów" o numerze: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

4. Miejsce złożenia dokumentów
Wnioski można składać osobiście w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Targowa 1, pokój 801, 8. piętro) lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa (ul. Rynek 1, parter), albo przesłać pocztą na adres: "Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów".
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Zaświadczenie może zostać odebrane osobiście lub wysłane drogą pocztową, zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy zawartym w złożonym wniosku.
6. Tryb odwoławczy
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna
Art. 217 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr VII/168/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków (z późn. zm.).
8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informuje się, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów (ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów).
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować drogą elektroniczną (e-mail: iod@erzeszow.pl) lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i wydania zaświadczenia o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu wnioskodawcy jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia o ujęciu zabytków nieruchomych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Podanie numeru telefonu również jest dobrowolne i będzie służyło tylko w celu usprawnienia kontaktu w postępowaniu w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zaświadczenia.

9. Uwagi
Prezydent Miasta Rzeszowa, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.), prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
Dane karty usług
Opracował Dominika Zięba 2020-12-23
Zatwierdził Natalia Zachwieja 2020-12-23
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Dominika Zięba
Załączniki:
Liczba odsłon: 953