Informacje o Jednostce

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie

Data zatwierdzenia

2020-01-02

1. Siedziba
Adres ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607  Rzeszów 
Telefon (17) 85-452-11 lub (17) 86-543-60
e-mail sekretariat@dpsstyczniowych.resman.pl  
www www.dpsjaklinskiej.prv.pl
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Jadwiga Gładka-Czerwonka
Siedziba ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607  Rzeszów 
Telefon (17) 85-452-11 lub (17) 86-543-60 wew. 35
e-mail sekretariat@dpsstyczniowych.resman.pl   
3. Kompetencje Dyrektora

Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za całokształt działalności i realizację działań statutowych Domu. Należy do niego w szczególności:

 • Ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,
 • Ogólny nadzór nad majątkiem DPS,
 • Reprezentowanie domu na zewnątrz,
 • Przedkładanie Prezydentowi Miasta Rzeszowa planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
 • Zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,
 • Nadzór nad zespołem pracowniczym,
 • Ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
 • Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • Współpraca ze związkami zawodowymi,
 • Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
 • Tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych,
 • Kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,
 • Możliwość tworzenia nowych stanowisk w zależności od potrzeb. 

  Oraz wynikających z pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa:

  Reprezentowanie Gminy Rzeszów w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie X Wydział Cywilno - Karny w sprawach o złożenie do depozytu sądowego kwot pieniężnych pozostawionych przez zmarłych mieszkańców DPS-u oraz do składania oświadczeń woli w zakresie komu złożona do depozytu sądowego kwota ma być wydana i pod jakimi warunkami.

  Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności DPS dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w tym zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania.

  Występowanie w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Zatwierdzanie dowodów ksiegowych i dokumentów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Miasto Rzeszów - Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie

4. Podstawa prawna

Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, organem prowadzącym dla Domu jest Gmina Miasto Rzeszów. Dom działa na podstawie:

Dom Pomocy Społecznej działa w oparciu o decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Statutu uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. nr XII/176/2007. i procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujących kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami.

5. Struktura organizacyjna

Statut

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

6. Zadania

Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności.
Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, a w szczególności:

 • Zamieszkanie,
 • Wyżywienie,
 • Utrzymanie czystości,
 • Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych,
 • Pielęgnację,
 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
 • Udział w terapii zajęciowej,
 • Realizacje potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • Możliwość rozwoju samorządności mieszkańców,
 • Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalna,
 • Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców.

Zakres i formy usług Domu są dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa Dom.
Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących i na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

7. Tryb działania

Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, organem prowadzącym dla Domu jest Gmina Miasto Rzeszów. Dom działa na podstawie:

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. nr 231 poz. 1375 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 964).
Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie Domu (znak S.II.9013/3/07)
Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie (Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. Nr LXIX/1291/2014).

8. Wysokość opłat

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 01.04.2021 wynosi  4 467,00 zł.

Zarządzenie nr VIII/1244/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 17 marca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2021 r. Poz. 1065)

Decyzje ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby kierowanej. Szczegółowe zasady umieszczania i opłat w domu pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. - art. 59, 60, 61.

9. Rejestry, archiwa, ewidencje

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępnia się za zgodą dyrektora na wniosek stronom i uczestnikom postepowania oraz na żądanie uprawnionych osób. Udostępnianie informacji i dokumentów zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym w szczególności, w przypadku informacji stanowiących informację publiczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

 • rejestr mieszkańców,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr dokumentów osób oczekujących,
 • rejestr osobodni żywienia i pobytu,
 • rejestr nieobecności (urlopów) mieszkańców,
 • rejestr depozytu wartościowego,
 • rejestr protokołów posiedzeń rady mieszkańców,
 • rejestr protokołów Zebrań Zespołu Terapeutycznego - Opiekuńczo,
 • rejestr pism współpracy z jednostkami nie podporządkowanymi,
 • rejestr sprawozdawczości miesięcznych,
 • rejestr rachunków z dysponowania kieszonkowym mieszkańców,
 • rejestr osób odwiedzających,
 • rejestr imprez kulturalno oświatowych (kronika),
 • rejestr wypadków,
 • rejestr chorób zakaźnych,
 • rejestr kart przymusu,
 • rejestr zamówień publicznych.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów – reprezentowany przez Dyrektora;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych P. Maciejem Golarzem – iod2@erzeszow.pl; lub na adres wskazany powyżej;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c, g, h, - w szczególności w związku z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie, przepisach prawa, a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody lub zrealizowania celu przetwarzania;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora, na zasadach przewidzianych w RODO: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach przewidzianych w RODO;
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 10. Podanie przez osobę danych osobowych jest: 
  • dobrowolne – w przypadku, gdy podstawą prawną jest zgoda, 
  • dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia oraz wykonania umowy, 
  • Obowiązkowe, gdy konieczność podania danych osobowych wynika z przepisów prawa;
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
11. Informacje nieudostępnione
Opis
Dane opracowania
Opracował Marcin Frącz 2019.01.20
Zatwierdził Jadwiga Gładka-Czerwonka 2019.01.01