Grant POWER "Lepsze jutro"

Wsparcie Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu „Lepsze jutro”


W dniu 7 września 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie na otrzymanie grantu na wsparcie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenia skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach projektu „Lepsze jutro”.

W ramach projektu Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie otrzymał wsparcie w zakresie wynagrodzenia dla personelu pracującego bezpośrednio z osobami objętymi opieką, zakupu środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia służącego przeciwdziałaniu skutkom pandemii.

Wartość przyznanego dofinansowania to 520 000,00 zł.

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020