Dodatkowe informacje

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro