Informacja o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab

Data zatwierdzenia

2022-01-03

1. Siedziba
Adres 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail urbanlab@erzeszow.plcim@erzeszow.pl
www

www.erzeszow.pl

https://urbanlab.erzeszow.pl

Godziny pracy poniedzialek - piątek 7.30 - 18.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Tomasz Skoczylas
Siedziba 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail urbanlab@erzeszow.pl, cim@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.
4. Podstawa prawna

Zarządzenie nr 96/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2021 r.   

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa

 Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.),  

5. Struktura organizacyjna
1. Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab zarządza dyrektor biura.
2. W skład Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab wchodzą:
1) Referat Innowacji Technologicznych, którego pracą kieruje kierownik referatu;
2) Referat Innowacji Społecznych, którego pracą kieruje kierownik referatu.
6. Zadania

Do zadań Referatu Innowacji Technologicznych należy:
1) opracowywanie kierunków, standardów i strategii innowacji miasta w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych;
2) koordynacja wdrażania innowacyjnych projektów w mieście;
3) dokonywanie oceny wpływu zaimplementowanych innowacji na rozwój miasta;
4) monitorowanie najnowszych rozwiązań i projektów dotyczących nowoczesnej infrastruktury miejskiej i innych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie miasta;
5) koordynacja zastosowania informatyki w innowacyjnych projektach miejskich, dotyczących w szczególności:
a) wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
b) rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie,
c) zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, w środkach transportu publicznego oraz w obiektach użyteczności publicznej,
d) poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji;
6) współpraca z wiodącymi placówkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wdrażania najnowszych technologii usprawniających funkcjonowanie miasta;
7) opracowywanie planów i harmonogramów przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych, studiów wykonalności oraz analiz techniczno-ekonomicznych;
8) współpraca z Wydziałem Inwestycji oraz z jednostkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu i prowadzeniu przetargów na projektowanie i wykonawstwo przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
9) prowadzenie spraw dotyczących planowania energetycznego;
10) koordynacja realizacji polityki energetycznej na obszarze miasta określonej w planie zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe oraz w założeniach do ww. planu;
11) monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń planu i planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
12) opracowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym miasta;
13) wykonywanie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów należących do miasta;
14) opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych;
15) analizowanie i raportowanie efektów energetycznych i ekologicznych związanych z działaniami inwestycyjnymi w zakresie oszczędności energii;
16) prowadzenie spraw dotyczących zarządzania użytkowaniem energii w obiektach należących do miasta;
17) zbieranie i gromadzenie informacji w zakresie innowacji, nowych technologii w dziedzinie oszczędzania energii i ochrony środowiska oraz prowadzenie doradztwa w tym zakresie;
18) organizowanie działań mających na celu optymalizację kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby urzędu oraz jednostek organizacyjnych;
19) wykonywanie analiz i raportów z monitoringu obiektów oraz opracowywanie na ich podstawie zaleceń zarządzających obiektami dotyczących użytkowania energii;
20) analiza eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych oraz uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych w obiektach jednostek organizacyjnych;
21) prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach jednostek organizacyjnych w zakresie bieżącego rejestru kosztów i wielkości energetycznych, weryfikacji ogólnych informacji o obiektach oraz etykietyzacji obiektów użyteczności publicznej;
22) prowadzenie monitoringu zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy, tj. analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu, analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie, analiza zużycia energii w jednostkach organizacyjnych, monitorowanie budowlanych zmian termomodernizacyjnych i związanych z sieciami energetycznymi w miejskich obiektach publicznych, monitorowanie temperatur wewnętrznych w budynkach publicznych oraz temperatur zewnętrznych oraz benchmarking obiektów publicznych z przygotowaniem do wydawania kart energetycznych dla budynków;
23) koordynowanie działań związanych z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi na terenie miasta oraz prowadzenie doradztwa i sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości w tym zakresie.
 Do zadań Referatu Innowacji Społecznych należy:
1) tworzenie nowych rozwiązań, prowadzenie projektów, wdrażanie programów, rozwijanie innowacji społecznych;
2) wspieranie mieszkańców w realizacji własnych działań;
3) wspieranie struktur miejskich w komunikacji z mieszkańcami Rzeszowa oraz łączenie ich kompetencji we wspólne projekty i przedsięwzięcia, skutecznie wykorzystujące zasoby miasta;
4) skupienie na wyrównywaniu jakości życia dla wszystkich grup społecznych, szczególnie w sytuacjach wymagających specjalnego wsparcia;
5) zapewnienie otwartego forum dialogu i dyskusji o mieście, przestrzeni wypracowywania rozwiązań rozwijających jakość życia w Rzeszowie;
6) inicjowanie i udział w budowaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych;
7) tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi, w szczególności w zakresie aktywności obywatelskiej oraz innowacji społecznych;
8) organizowanie debat publicznych, konferencji, seminariów dotyczących rozwoju społecznego;
9) inicjowanie działań rozwijających wolontariat w mieście;
10) koordynowanie procesu realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej;
11) współrealizacja zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej w obszarze rozwoju społecznego.
7. Tryb działania
Określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa
8. Wysokość opłat
-
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
-
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, adres e-mail: iod@erzeszow.pl,  numer telefonu 17 875 44 99;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych - na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres sześciu miesięcy;
  5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Tomasz Skoczylas 2022-01-03
Zatwierdził Tomasz Skoczylas 2022-01-03