Finanse i majątek

Wykaz majątku

Wykaz majątku: netto na 31.12.2018
Budynek   -    520 941,95 zł
Urządzenia techniczne i maszyny – 13 351,88 zł
Wyposażenie – 200 781, 67 zł
Księgozbiór – 6 405,25 zł
Wartości niematerialne i prawne – 19 249,50 zł