Informacja o wydziale

Urząd Miasta Rzeszowa

Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa

Data zatwierdzenia

2021-07-15

1. Siedziba
Adres ul. Kopernika 16, Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail centrumkontaktu@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedzialek - piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 - 17.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Bożena Kuźniar
Siedziba ul. Kopernika 16, Rzeszów
Telefon 1 77 88 99 00
e-mail centrumkontaktu@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje i organizuje pracę Wydziału na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta.
4. Podstawa prawna

Zarządzenie nr 51/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 lipca 2021 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, 

Zarządzenie nr 96/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2021 r.    zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa.

5. Struktura organizacyjna
Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa zarządza dyrektor.
6. Zadania
1) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
2) udzielanie kompleksowych informacji przy wykorzystaniu zdalnych kanałów komunikacji klientom korzystającym z usług realizowanych przez urząd oraz jednostki organizacyjne, w tym:
- o sprawach załatwianych w poszczególnych wydziałach i jednostkach,
- o obowiązujących procedurach załatwiania spraw;
3) przyjmowanie przy wykorzystaniu zdalnych kanałów komunikacji zgłoszeń i opinii mieszkańców dotyczących wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miejskiej i przekazywanie dyspozycji odpowiednim służbom;
4) stały monitoring w zakresie przekazywania zgłoszeń do właściwych wydziałów urzędu
i jednostek organizacyjnych;
5) nadzór nad terminową realizacją przekazanych zgłoszeń oraz udzielaniem odpowiedzi na zapytania i zgłoszenia przekazane do komórek organizacyjnych urzędu lub jednostek organizacyjnych;
6) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem;
7) organizacja kompleksowej obsługi klientów urzędu w punktach obsługi mieszkańców.
7. Tryb działania
Określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa
8. Wysokość opłat
-
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
-
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, adres e-mail: iod@erzeszow.pl,  numer telefonu 17 875 44 99;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych - na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres sześciu miesięcy;
  5. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Bożena Kuźniar 2021-07-15
Zatwierdził Bożena Kuźniar 2021-07-15