Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2022-05-20

Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  1. a) Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej (projektowanych) sieci uzbrojenia terenu,

- 3 egz. planu sytuacyjnego (co najmniej 2 egzemplarze) sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Na jednym egzemplarzu - przygotowanym na naradę koordynacyjną, należy podkolorować istniejące sieci w zbliżeniach i skrzyżowaniach z projektowanymi sieciami,

- potwierdzenie wniesienia opłaty (należy opłacić przed skierowaniem projektu na naradę koordynacyjną) – dokument obliczenia opłaty zostanie wystawiony w momencie przyjęcia projektu od Oddziału Obsługi Narad Koordynacyjnych.

  1. b) dodatkowe dokumenty:

- pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego (np. w celu możliwości zawiadomienia drogą elektroniczną o wyznaczeniu narady koordynacyjnej lub przesłania skanu rachunku w celu dokonania opłaty za koordynację),

- aktualna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowy lub zabezpieczenia sieci, uzyskane od jednostek zarządzających poszczególnymi sieciami (np. MPWiK, MPEC),

- orientacja położenia projektowanych urządzeń  (w przypadku złożenia dokumentacji w postaci „papierowej”),

- plik z projektem w postaci dxf (w układzie rzeczywistym mapy, z rozbitymi „blokami”).

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Poprzez geoportal Miasta Rzeszowa: https://osrodek.erzeszow.pl/pl (podpis elektroniczny)
3. Opłaty

Za koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się opłatę przed dokonaniem czynności, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021.1990 t.j.).

Opłaty dla jednego wniosku pobierane są (liczone oddzielnie dla sieci i przyłączy) w wysokości:

- za pierwszy rodzaj sieci uzbrojenia terenu             – 150,0 zł,

- za każdy następny rodzaj sieci uzbrojenia terenu – 105, 0 zł,

- za pierwszy rodzaj przyłącza                                      - 105,0 zł,

- za każdy następny rodzaj przyłącza                          -   73,5 zł.

4. Miejsce złożenia dokumentów - w przypadku dokumentacji składanej w formie klasycznej („papierowej”)
Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Geodezji – Oddział Obsługi Narad Koordynacyjnych, 35-002 Rzeszów, ul. Kopernika 15, pokój 3, tel. 17 8754880.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: po otrzymaniu wniosku z wymaganymi dokumentami zostaje wyznaczony termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

W związku z faktem, iż narady koordynacyjne przeprowadzone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyznacza się termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów.
Narady koordynacyjne rozpoczynają się zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Rzeszowa nr: 3/2020 i 12/2020 w każdą środę w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021.1990 t.j.).
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował 20 maja 2022r.
Zatwierdził Marcin Piekarz 20 maja 2022r.