Wyłożenia do publicznego wglądu - materiały

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – II „Dworzec” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

UCHWAŁA, RYSUNEK PLANU: część lewa, część prawa

załącznik nr 2

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY, ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY