Wyłożenia do publicznego wglądu - materiały

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 285/8/2016 w rejonie ul. Leskiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

UCHWAŁA, RYSUNEK PLANU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ZAŁĄCZNIK TEKSTOWY, ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY