Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 299/4/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 168/7/2008 - 1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 299/4/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 168/7/2008 - 1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LXV/1508/2018 z dnia 25 września 2018 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 299/4/2018 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 168/7/2008 - 1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie obejmującego obszar o powierzchni około 5,1 ha, zlokalizowany w rejonie ul. Tarnowskiej,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, II piętro, pokój nr 222, w godzinach pracy Biura, tj. od 730 do 1530, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.erzeszow.pl.

W miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r.  w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a w sali konferencyjnej, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 6 marca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Z up.  PREZYDENTA  MIASTA RZESZOWA

                      Stanisław Sienko

        ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.
1
. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4.Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

MATERIAŁY DO POBRANIA - dostępne w dniach od 23 stycznia do 20 lutego 2020 r.

Liczba odsłon: 774