Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany nr 318/3/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin-Park” w Rzeszowie – część A, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1) zmiany nr 318/3/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin-Park” w Rzeszowie – część A,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), oraz uchwał Rady Miasta Rzeszowa: Nr VIII/132/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. i  Nr XXXV/699/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1)  zmiany nr 318/3/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin-Park” w Rzeszowie – część A,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, sala konferencyjna, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.erzeszow.pl. Wyjaśnienia do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również uzyskać telefonicznie pod numerem 17 748 49 00.

W miejscu i czasie wyłożenia ww. projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami:

1) zmiany nr 318/3/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin-Park”   w Rzeszowie – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r., o godz. 10.00,  za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 9.30 dnia 17 grudnia 2020 r. na adres e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl.

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 18 grudnia 2020 r., o godz. 10.00,  za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 9.30 dnia 18 grudnia 2020 r. na adres e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl.

Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Biura; zgłoszenia po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostały podane w Regulaminie uczestnictwa w spotkaniu online dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zamieszczonym na stronie internetowej bip.erzeszow.pl w zakładce: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa/Aktualności.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 19 stycznia 2021 r. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

( - )

Tadeusz Ferenc

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego

1.Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17. 3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4.Odbiorcami danych osobowych jest Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.

MATERIAŁY DO POBRANIA - dostępne w dniach od 4 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r.

- projekt zmiany nr 318/3/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie "Miłocin-Park" w Rzeszowie - część A

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie