Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Opracowanie dokumentacji na budowę drogi KDZ od ul. Olbrachta do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej z uzyskaniem decyzji ZRID, pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad robotami

Rzeszów, 13.05.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy 

Wzór zobowiązania

JEDZ

OPZ

TOP

Załączniki

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/42426760-6e8c-49ec-a243-20a4c90f40df

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 379 103,00 zł brutto.