Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa”

12.05.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami

Wzór Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Opis przedmiotu zamówienia

Kosztorys ofertowy

Strona postępowania na miniPortalu - LINK

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 193 808,03 zł brutto