Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych część 5

Rzeszów, dnia 11 maja 2022 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz OFERTA (wraz z formularzem cenowym)

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Projektowane postanowienia umowy

Bezpośredni link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8e2c9c6a-737d-45d0-b708-d0a9551eea69

 Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 12 984,63 zł brutto


Rzeszów, dnia 19 maja 2022 roku

Informacja z otwarcia ofert