Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa społeczna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów i szkoleń dla 207 uczniów praktycznej nauki zawodu zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2” (IX części)

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza postępowanie pn. Usługa społeczna polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów i szkoleń dla 207 uczniów praktycznej nauki zawodu zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2” (IX części)

 04.01.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy (wspólna dla wszystkich części)

OPZ cz.1

OPZ cz.2

OPZ cz.3

OPZ cz.4

OPZ cz.5

OPZ cz.6

OPZ cz.7

OPZ cz.8

OPZ cz.9

 Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

Część 1:    2 000,00 zł  brutto;

Część 2:    9 600,00 zł  brutto;

Część 3:  10 800,00 zł  brutto;

Część 4:    8 400,00 zł  brutto;

Część 5:  50 100,00 zł  brutto;

Część 6:    9 000,00 zł  brutto;

Część 7:    9 500,00 zł  brutto;

Część 8:    7 080,00 zł  brutto;

Część 9:   11 200,00 zł  brutto;


10.01.2022r.

Wyjaśnienia SWZ

wyjaśnienia SWZ

11.01.2022r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SWZ 2

zmiana SWZ 2

OPZ dla cz.2 po zmianie


17.01.2022r.

Informacja z Otwarcia Ofert