Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów.

Rzeszów, 3.01.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Elektroniczna wersja JEDZ dostępna w osobnym pliku XML

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Formularz cenowy

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51b5f1bc-5568-4bc6-bc52-f737b6c7d598

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 20 858 334,00 zł.