Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Rzeszów dnia, 31 grudnia 2021 r

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz OFERTA (zawierający formularz cenowy)

SWZ

OPZ

Projektowane postanowienia umowy

Zał. do umowy - Wzór zwrotnego potwierdzenia odbioru

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia podstawowego Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 360 000,00 zł brutto

Bezpośredni link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/827f7310-7ac3-44b7-a2b3-2017ac8d709a


Rzeszów dnia, 05 stycznia 2022 r.

Wyjaśnienia i zmiana SWZ (word)

Wyjaśnienia i zmiana SWZ pdf.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Rzeszów, dnia 11 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ pdf

Wyjaśnienia i zmiana SWZ (word)

Istotne postanowienia umowy (aktualne na 11.01.22 r.)


Rzeszów, dnia 14 stycznia 2022 r.

Informacja z otwarcia ofert