Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ogólnodostępnych miejsc postojowych do obsługi uczestników ruchu przy al. Prof. Adama Krzyżanowskiego w Rzeszowie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego”

Rzeszów, 27.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

JEDZ

Załączniki

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f4bbeb9-2e96-4968-8511-dc86196443b3

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 30 000,00 zł brutto.