Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa 12 szt. komputerów przenośnych typu laptop oraz 12 szt. urządzeń wielofunkcyjnych


1.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy - wymagany przed podpisaniem umowy, proszę nie załączać do oferty

Strona postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ed8456f4-7d73-442c-9e07-752d033170c6

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 70 000 zł brutto.


8.12.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana terści SWZ (skan pisma)


13.12.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert


15.12.2021 r.

Informacja o wyborze oferty (skan pisma)