Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Rzeszowie

Rzeszów, 30 listopada 2021 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

SOPZ

Projektowane postanowienia umowy

Wzór zobowiązania

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c6a85bd2-ee2a-45c1-aca2-12c21b62ddb0

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 677 616,74 zł brutto. 


Rzeszów, 8.12.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert 


Rzeszów, 8.12.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (SKAN)