Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa polegająca na regularnym dowozie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Rzeszowa

Rzeszów, 24.11.2021 r.

Ogłoszenie

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowania umowy

SOPZ

Link do postępowania na Miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b7c42da-33fe-481c-93b7-f66f82ca585

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 340 340,00 zł brutto

Identyfikator postępowania: 3b7c42da-33fe-481c-93b7-f66f82ca5852