Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa polegająca na regularnym dowozie dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie

Rzeszów, 24.11.2021 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

SOPZ

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5c0e0b61-15c4-4975-92b4-16407c382824

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 219 538,00 zł brutto.