Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa żywności do stołówki SP nr 8 w Rzeszowie w 2022 r.


22.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Strona postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5fd9b981-a6e1-4001-93b7-9e9b58e582fe

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1:  48 739,50 zł brutto
Część 2:  27 048,50 zł brutto
Część 3:  7 300,00 zł brutto
Część 4:  48 580,00 zł brutto
Część 5:  18 032,00 zł brutto
Część 6:  86 810,40 zł brutto
Część 7:  63 284,78 zł brutto

Łącznie:  299 795,18 zł brutto


25.11.2021 r.

Poprawiony formularz OFERTA


26.11.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ (skan pisma)

OPZ dla części 1 - poprawiony