Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do żłobków prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

21.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz Oferta

Projektowane postanowienia umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Bezpośredni link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8aeeab30-703d-4a94-9140-bc85f858cf25

informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia podstawowego Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 245 000,00 zł brutto


29.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert


18.11.2021 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (skan)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (docx)