Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie

13.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz Oferta

Projektowane postanowienia umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 218 700,00 zł

Link do miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8bcdabba-ec9a-4bd7-9b1f-97388366f8ec


20.10.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ


21.10.2021

Wyjasnienia i zmiana treści SWZ (skan)

Wyjasnienia i zmiana treści SWZ (doc)

Umowa (aktualny wzór 21.10.2021 )


26.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert