Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej


13.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Formularz cenowy

 

Link do postępowania w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c7aed4a-48f4-42dd-97a0-c7d7e58062e3

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 425 622,60 zł brutto.


19.10.2021 r.

Zamawiający ponownie zamieszcza formularz cenowy


21.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert