Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie oświetlenia świątecznego Rzeszowa w sezonie 2021/2022, z elementów dekoracyjnych dostarczonych przez Wykonawcę

13.10.2021 r. 

Zamawiający poniżej zamieszcza:

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

formularz OFERTA

projektowane postanowienia umowy 

załącznik do umowy

wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

elektroniczna wersja JEDZ

opis przedmiotu zamówienia:

specyfikacja dekoracji świątecznych 2021/2022

specyfikacja pionów zasilających

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1592a2e9-9fce-4c91-8305-ff44c08c14cc

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:  1 108 100,00  zł  brutto


26.10.2021 r.

Zamawiający poniżej zamieszcza:

zmianę ogłoszenia

wyjaśniania i zmianę treści SWZ

nowy załącznik OPZ – specyfikacja dekoracji świątecznych 2021/2022

nowe projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający informuje, że temin skladania i otwracia ofert zostaje przesunięty na dzień 10 listopada 2021 r.