Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Remonty przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni jezdni – roboty utrzymaniowe

Rzeszów, 8 października 2021 r.

ogłoszenie

SWZ RB tryb podstawowy

Formularz OFERTA tryb podstawowy

PPU z załącznikami

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby TP

przedmiar

Identyfikator postępowania     2632208e-954e-4650-a556-83b6b245a74b

Kwota, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 100 000,00 zł brutto 

________________________________________________________________________

Rzeszów, 26.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert