Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Sporządzenie operatów szacunkowych cz-9

17.09.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA zawierający formularz cenowy

Projektowane postanowienia umowy zawierające opis przedmiotu zamówienia

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Bezpośredni link do miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f74dc666-85ca-4889-93a4-b344e75bc1f3

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:  12 010,50  zł brutto


28.09.2021 r.

Informacja z otwarcia OFERT


06.10.2021r.

Informacja o wyborze Najkorzystniejszej OFERTY

Informacja o wyborze Najkorzystniejszej OFERTY (pdf)