Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Rzeszowa – własność Gminy Miasta Rzeszów

Rzeszów, 15.09.2021 r.

identyfikator postępowania: f510f27c-3228-408c-ab5b-ae7b26e3dd81

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ USŁUGI powyżej progów

Formularz OFERTA PN

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby PN

espd-request(16)

UMOWA

ZALACZNIKI

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f510f27c-3228-408c-ab5b-ae7b26e3dd81

Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 3 970 000,00 zł brutto