Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa i montaż 4 totemów dla rowerzystów

Rzeszów, 7.09.2021 r. 

Zamawiający zamieszcza:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

OPZ

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4e446c65-ba8e-4647-bc6d-cdc9a27478fa

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 250 000,00 zł brutto. 


13.09.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiana SWZ

Wyjaśnienia i zmiana SWZ (SKAN)

Zmiana ogłoszenia 


17.09.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert