Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia drogowego na terenie Rzeszowa – etap III

Rzeszów, 3.09.2021 r.

Zamawiający zamieszcza:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Opis przedmiotu zamówienia (PFU dla każdej części)

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/69759ff9-e350-4a76-a307-c7e97d2d7fe3

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 

Część 1: 550 000,00 zł brutto

Część 2: 250 000,00 zł brutto


10.09.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści SWZ (SKAN)


20.09.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert