Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej

Rzeszów, 3.09.2021 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

Wzór zobowiązania

JEDZ

Dokumentacja

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/26aec0ca-e14a-4ef8-8fc3-2668788ce900

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 140 000,00 zł brutto.


Rzeszów, 15.09.2021 r.

Zmiana ogłoszenia