Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie integracyjnego placu zabaw w rejonie rezerwatu Lisia Góra na dz.531/7 obr.211 w Rzeszowie

21 lipca 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami

Wzór Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Dokumentacja

Strona postępowania na miniPortalu - LINK

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 399 946,62 zł brutto