Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie prac geodezyjnych cz. 7

20.07.2021 r. Zamawiający zamieszcza:

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

formularz OFERTA (wraz z formularzem cenowym)

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Link do postępowania na miniPortalu:   https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/95a75957-8cdf-46b7-a1a1-1517cccbee58

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)  - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 21 566,87 zł

------------------------------------------------------

29.07.2021 r. Zamawiający zamieszcza:

Informacja z otwarcia ofert