Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Wykonanie oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz opróżnianie koszy ulicznych.

19.07.2021 r. 

2021-OJS137-364901-pl - ogłoszenie o zamówieniu 

SWZ USŁUGI - oczyszczanie

Formularz OFERTA PN_

wzór umowy 2021

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

espd-request JEDZ

załaczniki

VI. załącznik formularz cenowy

Link do postepowania na Miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aca3b022-5c1e-4c85-b8f9-a8293faa56c4 

Informacja na podstawie art 222 ust 4 Pzp- na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 3 450 000,00 zł brutto.