Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia w Publicznym Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 7 w Rzeszowie

16.07.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Strona postępowania na miniPortalu - LINK

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 459 883,12 zł brutto 


26 lipca 2021r.

Informacja z otwarcia ofert


28 lipca 2021r.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty - skan