Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa utrzymania instalacji elektrycznych, sanitarnych i systemów zainstalowanych na terenie Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie

09.07.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz Oferta

Projektowane postanowienia umowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

JEDZ

Bezpośredni Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/25bc5c0a-49f6-47e9-be4d-a15ccf7efca2

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 1 220 166,66 zł brutto


27.07.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ (skan)

Wyjaśnienie treści SWZ (docx)


06.08.2021 r.

Informacja z otwarcia Ofert


20.09.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (docx)