Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Sprzedaż i dostarczenie programów i gier multimedialnych oraz interaktywnych podłóg i monitorów” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej" 3 CZĘŚCI

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza postępowanie pn. Sprzedaż i dostarczenie programów i gier multimedialnych oraz interaktywnych podłóg i monitorów” w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej" 3 CZĘŚCI

10.06.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA zawierający formularz cenowy dla części 1, 2 i 3

Projektowane postanowienia umowy zawierające opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 2 i 3

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1, 2 i 3

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia na poszczególne części zamierza przeznaczyć kwotę:

Część 1 – Sprzedaż i dostarczenie interaktywnych podłóg w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej" kwotę :  21 000,00 zł brutto

Część 2 – Sprzedaż i dostarczenie interaktywnych monitorów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej" kwotę :  45 000,00 zł brutto

Część 3 – Sprzedaż i dostarczenie programów i gier multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej" kwotę :  7 000,00 zł brutto


16.06.2021r.

Wyjaśnienia treści SWZ (pdf)

Wyjaśnienia treści SWZ (word)