Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia drogowego na ul. Podgórskiej

Rzeszów, 9.06.2021 r.

Zamawiający zamieszcza:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Dokumentacja techniczna

EKO - Przedmiar robót

Projektowane postanowienia umowy 

Link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b3101751-2dfd-45a8-92f9-f4adfe992e54

Informacja na podsatwie art 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 103 000,00 zł brutto.