Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Dostawa zestawów komputerowych typu all-in-one wraz z oprogramowaniem

04.06.2021 r. Zamawiający zamieszcza:

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

formularz OFERTA 

wykaz wydajności

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

elektroniczna wersja JEDZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Link do postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5c20a528-493d-46b1-bdff-a674ddec7322

 

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)  - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 1 000 000,00  zł


09.06.2021 r.

Zamawiający zamieszcza poniżej:

wyjaśnienie i zmianę treści SWZ

opis przedmiotu zamówienia

zmiana ogłsozenia nr 1

Jednoczesnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 08.07.2021 r. Godziny pozostają bez zmian.