Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya-Żeleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego

1.06.2021 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz Oferta

Projektowane postanowienia umowy

Wzór zobowiązania

OPZ

Wzór kosztorysu

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f9221130-2144-4b5a-8c57-2a2c261e88b8

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia 189 750,38 zł brutto. 


17.06.2021 r. 

Informacja z otwarcia ofert