Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie.

http://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/CZ/ANNA%20K-W/2021/Utrzymanie%20boisk%20Stal%202021/Informacja%20z%20otwarcia%20ofert_1.pdf11.05.2021 r. Zamawiający zamieszcza:

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

formularz OFERTA

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – formularz cenowy

 

Link do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/81b31eca-292b-4966-a7bc-48b251793fc4

 

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)  - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 668 300,00 zł brutto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2021 r. Zamawiający zamieszcza:
Wyjasnienie i zmiana SWZ 1 (edytowalna wersja)
Wyjasnienie i zmiana SWZ 1
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.05.2021 r. Zamawiający zamieszcza:
Informację z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2021 r. Zamawiający zamieszcza:
Informacja o wyborze oferty