Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie toru Pumptrack przy ul. Starzyńskiego wraz z wykonaniem robót towarzyszących

(05.05.2021 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA

Projektowane postanowienia umowy

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Tabela Opracowań Projektowych - wzór

Link do postępowania w miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c65d90f1-be98-4e5b-85ca-b98ed4687f1d

Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł brutto.


(13.05.2021 r.)

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - skan pisma

Zmiana ogłoszenia

Formularz OFERTA (uwzględniający zmiany SWZ)


(20.05.2021 r.)

informacja z otwarcia ofert


(16.06.2021 r.)

informacja o unieważnieniu postępowania - skan pisma