Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Sprzedaż i dostarczenie mebli przedszkolnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej”

Rzeszów, 30.04.2021 r.

Zamawiający zamieszcza:

SWZ

Ogłoszenie

Formularz OFERTA

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Projektowane postanowienia umowy

Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f6529e73-d5cb-4172-83f6-82b5489b3539

Informacja na podstawie art. 222 ust 4 Pzp - na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:  175 000,00 zł brutto


Rzeszów, 10.05.2021 r. 

Zamawiający zamieszcza:

Wyjaśnienia i zmiana SWZ 

Wyjaśnienia i zmiana SWZ (SKAN) 

Zmiana ogłoszenia