Informacja o formie składania ofert

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  1.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych - aktualne

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego w Rzeszowie

Rzeszów, 30.04.2021 r.

identyfikator postępowania 52a898cc-5d92-4c30-ad6c-cb92f8b6a759

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz OFERTA tryb podstawowy

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - tryb podstawowy

1 Opis przedmiotu zamówienia

3. Projekt umowy

PRZEDMIAR

link do postępowania na miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52a898cc-5d92-4c30-ad6c-cb92f8b6a759

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć  kwotę w wysokości  2 993 850,00 zł brutto.

____________________________________________________________

Rzeszów, 10.05.2021 r.

wyjasnienie tresci SWZ

Wyjaśnienie treści SWZ (word)